آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

رمز ارز ملی – نگاهی تحلیلی به ریال رمزینه

رمز ارز ملی

 

محبوبيت ارزهای دیجیتال برخواسته از ويژگی هايی است که بعضا در تناقض با ويژگی های پول های ملی (فیات) است. به بيان ساده ما با يک ناهمساز (پارادوکس) مواجه هستيم، از يک سو محبوبيت ارزهای دیجیتال ناشی از نبود تمرکز (در ابعاد مختلف) است و از سويی ايده رمز ارز ملی قرار است اين پديده نامتمرکز را (مثلا توسط يک نهاد ناظر) کنترل کند.

توجه داشته باشيم که هر چند رمز ارزها را میتوان با اندکی اغماض، ارز ديجيتال و يا ارز الكترونيک ناميد ولی اشاره به اين نكته خالی از لطف نيست که در سامانه بانكی حال حاضر هم از پول های غيرکاغذی (همان اعتباراتی که در قالب کارت های نقدی يا اعتباری قابل استفاده است) جريان دارد و قرار نيست رمز ارز (حداقل در آرمان های ترسيم شده اش) قابليت هايی صرفا مشابه با آن پول های غيرکاغذی (و صرفا الكترونيكی شده به پشتوانه اعتبار واقعی هر صاحب حساب) را داشته باشد.

از ديگر ناهمسازهايی که در ايده رمز ارز ملی به چشم میخورد محبوبيت حاصل از غيرقابل رهگيری بودن تراکنش هاست که باز هم به نظر میرسد در طراحی نوع ملی آن، نقض غرض روی خواهد داد.

 


ارزهای قابل پیگیری


رمز ارزها، ارزهای ديجيتالی و غيرمتمرکز و غير قابل رهگيری هستند و همين طبيعت غيرمتمرکز آنها در تناقض با ساختار انتشار پول توسط بانک های مرکزی است. بانک های مرکزی عموما با توجه به مؤلفه های اقتصادی اقدام به انتشار پول میکنند در صورتیکه در سامانه غيرمتمرکزی همچون بلاک چين (زنجيره بلوکی)، تصميمات در اختيار قانون گذار (رگولاتور) نيست.

اغلب هيچ نهاد ناظری در پس ارزهای دیجیتال نيست و آنها را حمايت و کنترل نمیکند. در صورتیکه ارزهای منتشر شده توسط بانک های مرکزی، به وسیله اين بانک ها مديريت میشود، لذا به نظر میرسد ايده رمز ارز ملی دارای تضاد ماهيتی درونی با رسالت هايی است که محبوبيت ارزهای دیجیتال را رقم زده است. به اين نکته توجه داشته باشيد که ايده اوليه رمز ارزها، طراحی بستر و محصولی به عنوان واسطه مبادلات همچون يک ارز فراملی بوده است، برای دور زدن شبكه پولی و بانک های مرکزی!

نكته قابل اشاره و مهم بعدی اينكه به رغم انتشار بيش از صدها آلت کوين در عرصه بين المللی (قابل مشاهده در سایت coinmarketcap) همچنان قريب به نيمی از سهم بازار رمز ارزها در اختيار بيت کوين است و بسياری از ساير ارزهای دیجیتال فعال سهم بسيار ناچيزی در اختيار دارند. لذا از آنجا که ارزش ارزهای دیجیتال وابسته به محبوبيت و فراگيری آنها و ميزان استفاده از آنها توسط افراد است و با توجه به اينکه دسترسی ايران در حال حاضر به فضای سرمايه پذيران بين المــللی محـــدود است، نمیتـــوان انتـــــظار داشــت آلت کوين منتشر شده توسط بانک مرکزی ايران در جامعه بين الملل با استقبال مواجه شده و ارزش مورد نظر خود را بيابد.

نکته حائز اهمیت این است که قرار نيست قلمرو استفاده از يک ارزهای دیجیتال محدود به يک کشور باشد. يكی از خطاهای رايج ديگر که ممكن است در ايده امر ارز ملی در کشورمان هم انجام شده باشد، امكان بهره مندی از رمز ارزها به عنوان فرصتی برای رها شدن از تحريم های ظالمانه پولی در فضای بين المللی است. حال آنكه برخلاف تصور اشتباه رايج مبنی بر امكان استفاده از ارزهای رمزنگاری در شرايط تحريم، نه تنها چنين فرصتی مهيا نيست (تجربه تغيير رفتار معتبرترين صرافی های اين نوع از رمز ارزها و مسدود کردن حساب ايرانی ها و نيز روند اعمال شرايط سخت گيرانه تر در احراز هويت آنها تصوير روشن تری به دست خواهد داد) بلكه در طراحی رمز ارز ملی با مشكل جديدتری هم روبرو خواهيم شد و آن مذاکره بابت پذيرش (و معامله پذير کردن) ارز دیجیتال ملی ما توسط صرافی های بزرگ بين المللی است! چراکه در غير اين صورت امكان فراگيری نخواهد داشت.

 


ماهیت ارزهای دیجیتال


ارز دیجیتال ایران

 

يكی از شاه بيت هايی که لازم است قبل از هر برنامه راهبردی در مورد طراحی رمز ارز ملی مورد توجه قرار گيرد، ماهيت رمز ارزهاست. به رغم ادعای اوليه اکثريت قريب به اتفاق ارزهای دیجیتال مبنی بر اينكه قرار است به عنوان واسطه مبادله (همچون يک ارز يا کارنسی) باشند در عمل شاهد هستيم که به دلايل مختلف (همچون تلاطم های زياد، کارمزدهای بالا، ترافيک شبكه و ... در کل ريسک بسيار بالا) در عمل ارزهای دیجیتال به عنوان به يک ابزار سرمايه گذاری همچون ساير اوراق سرمايه گذاری (و نه يک ارز) تبديل شده اند!

لذا اگر قرار است طراحی رمز ارز ملی هم ويژگی هايی مشابه ساير رمز ارزهای موجود داشته باشد، شايد بهترين محل برای طراحی آن، بازار سرمايه باشد نه بازار پول و بانک مرکزی. به نظر میرسد تجربه آسيب های جدی بانک مرکزی از سوی موسسات مالی غيرمجاز و نگاه جامعه به بانک مرکزی، احتياط بيشتری را طلب کند. نكته مهم و مكمل ديگر، بحث جذابيت ارزهای دیجیتال در کشور به واسطه پایه دلاری داشتن آنهاست (با توجه به روند صعودی برابری دلار در مقابل ريال.) لذا به نظر میرسد بخشی از رغبت سرمايه گذاران ايرانی به رمز ارزها با نگاه بيمه ای (هجينگ) بوده است که با انتشاريک رمز ارز ملی (بر پايه ريال) حداقل اين بخش از جذابيت را به همراه نخواهد داشت.

هر چند انجام بررسی های پژوهشی و مطالعاتی توسط پژوهشكده پولی بانكی کشورمان ارزشمند است ولی توجه به اين نكته در طراحی نهايی ضروری است که به رغم ادعای تعدادی از کشورها مبنی بر طراحی رمز ارز ملی، تاکنون هيچ کشوری تجربه طراحی و عملياتی کردن رمز ارز ملی را نداشته و مواجهه با فرصت ها و تهديدهای آن هنوز ميسر نشده است لذا در بخش عملی تدبير بيشتری نياز است. به نظر میرسد آنچه مسئله امروز نهادهای ناظر و بانک های مرکزی کشورهای مختلف است، طراحی رمز ارز ملی نيست بلكه شيوه مواجهه با اين پديده نوظهور، کنترل آثار اقتصادی نامطلوب آن و بهره مندی از محاسن اين ارزهای دیجیتال است.

نكته مهم بعدی تمايز جدی بين استفاده از بستر بلاک چين (زنجيره بلوکی) و رمز ارزهاست. به واقع بسياری از محاسنی که برای ارزهای دیجیتال برمی شمرند، به قابليت ها و فرصت های ايجاد شده توسط بستر بلاک چين مربوط است و نه محصول آن (مثلا بيت کوين). بنابراين شايد پيشنهاد موثرتر اين است که به جای تمرکز بر طراحی يک رمز ارز ملی، مطالعاتی پيرامون فرصت های استفاده از بستر بلاک چین در بخش های مختلف اقتصادی و کسب وکاری کشور انجام شود.

 بحث آخر به جهت روشن شدن، نياز به مقدمه ای در فضای بازارهای مالی دارد. در عرصه اقتصاد، بازارهايی کارا ناميده میشوند که اطلاعات به سرعت بر قيمت ها (مثلا در بازار سهام) تاثير گذاشته و لذا هيچ تفاوتی بين بازدهی نگهداری بلند مدت يک ورقه سرمايه گذاری و تلاش برای خريد و فروش روزانه آن نخواهد بود. به بيان ساده تر با تحليل و بررسی نمیتوان بازدهی بيشتری را نسبت به بقيه افراد تحصيل کرد. حال نكته مهم اين است که شرط کارايی بازار اين است که هميشه تعدادی تصور کنند که بازار کارا نيست و عملا با خريد و فروش های خود به کارايی بازار دامن بزنند!

به همين مصداق تصور میکنم فعاليت بانک مرکزی کشور ما (همچون ساير همپيشگان بين المللی اش) نيز در مورد طراحی لرز دیجیتال، از همين قاعده تبعيت میکند، يعنی ضرورتی است که با انجام آن منتفی میشود.

 

مطالب مرتبط:

رمز ارز یا ارز دیجیتال چیست؟

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

تفاوت سرمایه گذاری در بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال

آموزش ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

 


منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین


 

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
امتیازدهی:
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت نزد ناشر محفوظ است.