آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

فرصت‌ها و چالش‌های توسعه بلاک چین در ایران

 

حدود‌ ‌‌سه‌‌ ‌سال‌ ‌است‌ که ‌بلاک‌ چین‌ ‌به عنوان‌ ‌‌یکی‌ ‌از‌ فناوری‌های‌ ‌داغ‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌مورد‌ ‌توجه‌ ‌قرار‌ ‌گرفته‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌دنیا‌ ‌نیز‌ ‌زمان‌ ‌زیادی‌ ‌نیست‌ ‌که‌ ‌مورد‌ ‌توجه‌ ‌واقع‌ ‌شده‌ ‌است.‌ ‌‌‌طبق‌ ‌هایپ‌ ‌سا‌یکل‌ ‌گارتنر،‌ ‌ما‌ هم اکنون‌ ‌دقیقا‌ ‌در‌ ‌قله‌ ‌انتظارات‌ ‌از‌ ‌فناوری‌ ‌بلاک چین‌ ‌قرار‌ ‌داریم‌ و سازمان‌ها،‌ ‌نهادها‌ ‌و‌ شرکت‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌وارد‌ ‌این‌ ‌حیطه‌ ‌شده‌ ‌و‌ ‌مطالعات‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌شروع‌ کرده‌اند.‌

طبیعتا‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌شرایط،‌ ‌حال‌ ‌و هوای‌ ‌بسیار ‌داغی‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌ ‌و‌ ‌افراد‌ ‌فکر‌‌ می‌کنند زمینه‌ها‌ ‌و‌ پروژه‌های‌ ‌زیادی‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌قابل‌ ‌انجام‌ ‌شدن‌ ‌هستند‌. ‌‌‌اما‌ ‌اگر‌ ‌بدون‌ ‌احساساتی‌ ‌شدن‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌فضا‌ ‌نگاه‌ ‌کنیم،‌ ‌می‌توانیم‌ ‌بگوییم‌ ‌که ‌ما‌‌ هم اکنون‌ ‌در‌ گام‌های‌ ‌ابتدایی‌ ‌بررسی‌ ‌این‌ ‌فناوری‌ ‌هستیم‌.

‌فناوری‌ ‌بلاکچین دو‌ ‌مسیر‌ ‌را‌ ‌طی‌ می‌کند،‌ ‌‌یک‌‌ ‌مسیر‌ ‌همانند‌ ‌فناوری‌های‌ ‌مطرح‌ ‌شده‌ ‌در‌ ‌سال‌های‌ ‌گذشته‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌‌یکی‌ ‌دو‌ ‌سال‌ ‌مطرح‌ ‌بودند‌ ‌و‌ ‌نهایتا‌ ‌از‌ ‌چرخه‌ ‌کنار‌ ‌گذاشته‌ ‌شدند،‌ ‌یا‌ ‌اینکه خیلی‌ کمتر‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌استفاده‌ ‌می‌شود‌ ‌و‌ ‌دیگر‌ ‌تب‌ ‌و‌ ‌تاب‌ ‌قبلی‌ ‌را‌ ‌ندارند.‌ ‌مسیر‌ ‌دیگر‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ‌گذشت‌ ‌دوره‌ ‌تب‌ ‌داغ،‌ ‌به‌ ‌یک‌‌ ‌بلوغ‌ ‌نسبی‌ ‌هم‌ ‌برسد‌ ‌و‌ ‌ما‌ ‌بتوانیم‌ ‌در‌ ‌بعضی‌ ‌از‌ قسمت‌های‌ ‌کشور‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌استفاده‌ ‌کنیم‌.

‌فعلا‌ ‌نظر‌ ‌دادن‌ ‌راجع‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌زود‌ ‌است‌ ‌اما‌ می‌توانیم‌ ‌بگوییم‌ ‌که‌ ‌اقدامات‌ ‌انجام‌ ‌شده‌ ‌در‌ ‌توسعه‌ ‌این‌ ‌فناوری،‌ ‌در‌ ‌بعضی‌ ‌از‌ بخش‌های‌ ‌کشور‌ به خصوص‌ ‌حوزه‌ ‌مالی‌ ‌و‌ ‌بانکی‌ ‌کشور‌ ‌نسبت‌ ‌به‌ ‌فناوری‌های‌ ‌دیگر‌ ‌سریع‌تر‌ جدیتر‌ ‌آغاز‌ ‌شده‌ ‌است‌. در‌ ‌نظام‌ ‌مالی‌ ‌کشور‌ ‌نیز،‌ شرکت‌های‌ ‌مالی‌ مختلفی‌ ‌فعالیت‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌را‌ ‌شروع‌ ‌کرده‌اند‌. ‌در‌ بخش‌های‌ ‌دیگر‌ ‌کشور‌ ‌نیز‌ ‌فعالیت‌ها‌ ‌آغاز‌ ‌شده‌اند‌ ‌و‌ استارتاپ‌های‌ ‌مختلفی‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌وارد‌ ‌شده‌اند؛‌ ‌فضای‌ ‌دانشگاهی‌ ‌کشور‌ ‌نیز‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌برگزاری‌ دوره‌های‌ ‌آموزشی‌ ‌است. هم اکنون‌ شرکت‌های‌ ‌زیادی‌ ‌در‌ ‌حوزه‌ ‌رمزارزها‌ ‌فعال‌ ‌هستند‌ ‌و‌ ‌بازارهای‌ ‌مختلفی‌ ‌ازجمله‌ ‌بازار‌ سرمایه گذاری،‌ ‌ماینینگ‌ ‌و‌ ‌امثال‌ ‌آن‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌رشد‌ ‌کردن‌ ‌هستند‌ ‌و‌‌ فعالیت‌هایی‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌دست‌ ‌شکل گرفته‌اند‌ ‌که‌ میتوانیم‌ ‌بگوییم‌ ‌این‌ها‌ ‌نقاط‌ ‌ابتدایی‌ ‌و‌ ‌شروع‌ ‌کار‌ ‌هستند‌ ‌و‌ ‌ما‌ ‌باید‌ ‌حداقل‌ ‌‌یک‌‌ ‌سال‌ ‌صبر‌ ‌کنیم‌ ‌تا‌ ‌بتوانیم‌ ‌تصویر‌ ‌روشنتری‌ ‌از‌ ‌توسعه‌ ‌صنعت‌ ‌بلاک چین‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌ارائه‌ ‌بدهیم‌. ‌

 


در ایران چه کاربردها و بخش‌هایی از بلاک چین استقبال خواهند کرد؟


بلاکچین‌ ‌موارد‌ ‌استفاده‌ ‌زیادی‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌بسیاری‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌نیز‌ ‌کاربرد‌ ‌دارد‌، ‌اما‌ ‌بهتر‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌زاویه‌ ‌نگاه‌ ‌کنیم‌ ‌که‌ ‌کدام‌ ‌کاربردها‌ ‌بیشتر‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌برای‌ ‌ما‌ ‌موضوعیت‌ ‌دارد‌ ‌یا‌‌ امکان‌ ‌دسترسی‌ ‌و‌ ‌اجرای‌ ‌آن،‌‌ سریعتر‌ ‌انجام‌ می‌شود‌. ‌‌یکی‌ ‌از‌ حیطه‌های‌ ‌بلاک چین‌ ‌مربوط‌ ‌به‌ ارزهای دیجیتال‌ ‌است‌ ‌که ‌در‌ پرداخت‌های بین‌المللی،‌ پرداخت‌های‌ ‌خرد‌ ‌و‌ ‌برخی‌ ‌دیگر‌ ‌از‌ ‌پرداخت‌ها‌‌ به کار‌‌ می‌آید.‌ ‌حوزه‌ ‌دیگر،‌ ‌مسئله‌ ‌تامین‌ مالی‌ پروژه‌ها‌ ‌و‌‌ استارتاپ‌ها‌ ‌است‌. تامین‌ ‌مالی‌ ‌از‌ ‌طریق ‌ICO در‌ ‌سراسر‌ ‌جهان‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌اتفاق‌ ‌افتادن‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌برخی‌ ‌معتقدند‌ ‌که‌ میتواند‌ ‌به عنوان‌ ‌روش‌ ‌دیگری‌ ‌در‌ ‌کنار‌ روش‌ ‌سرمایه گذاری‌ ‌خطرپذیر‌ ‌(Venture Capital) وجود‌ ‌داشته‌ ‌باشد.

‌با‌ ‌توجه‌ ‌به‌ ‌محدودیت‌ ‌زیاد‌ ‌در‌ ‌دسترسی‌ ‌به‌ ‌سرمایه‌ ‌بین‌المللی‌ ‌و‌ ‌مشکلات‌ شرکت‌های‌ ‌کوچک‌ ‌در‌ ‌ایران،‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌ابزار‌ ‌تامین‌ ‌مالی ‌‌‌ ‌ICO میتواند‌ ‌به‌ شرکت‌ها‌ ‌و‌ استارتاپ‌ها‌ ‌کمک‌ ‌کند‌ ‌تا‌ ‌بتوانند‌ ‌سرمایه‌ ‌مورد‌ ‌نیاز‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌فعالیت‌ به ‌دست‌ ‌آورند‌ ‌و‌ ‌این‌ ‌دومین‌ ‌کاربردی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌دیده‌ ‌می‌شود.

در‌ ‌بلاک چین‌های‌ ‌سازمانی‌ ‌نیز‌ ‌کاربردهای‌ ‌وسیعی‌ میتوانیم‌ ‌داشته‌ ‌باشیم‌ ‌که‌ ‌‌یکی‌ ‌از‌ ‌کاربردها‌ ‌در‌ ‌زمینه‌ ‌مجوزها،‌ ‌پتنت‌ها،‌ اختراع‌ها‌ ‌و‌ به طور‌ ‌کلی‌ ثبت‌هایی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌ایران‌‌ چالش‌های‌ ‌زیادی‌ ‌در‌ ‌مورد‌ ‌آن‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌ ‌پس‌ میتوان‌ ‌با‌ ‌ایجاد‌ پلتفرم‌ها‌ ‌و‌ ‌مقررات‌گذاری‌ ‌کامل‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه،‌ ‌این‌ مشکلات‌ ‌را‌ ‌حل‌ ‌کرد‌.

‌یکی‌ ‌دیگر‌ ‌از‌ چالش‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌در‌ ‌ایران،‌ ‌تامین‌ ‌مالی‌ ‌شرکت‌ها‌ ‌است‌ که هم اکنون شرکت‌ها‌ ‌و‌ کارخانه‌ها‌ ‌با‌ ‌مشکل‌ ‌سرمایه‌ ‌در‌ ‌گردش‌ ‌مواجه‌ ‌هستند‌ ‌و‌ ‌مدیریت‌ هزینه‌های‌ ‌زنجیره‌ ‌تامین (supply chain‌) ‌‌ میتواند به‌ ‌آنها‌ ‌کمک‌ ‌کند‌ ‌تا‌ ‌هزینه‌ ‌پول‌ ‌را‌ ‌در‌ هزینه‌های‌ تمام شده‌ ‌خود‌ را ‌کاهش‌ ‌دهند؛‌ ‌ازجمله‌ ‌پروژه‌هایی‌ که ‌در‌ ‌دنیا‌ ‌خیلی‌ ‌جدی‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌پرداخته‌ ‌می‌شود‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌نیز‌ ‌شانس‌ ‌زیادی‌ ‌برای‌ ‌موفقیت‌ میتواند‌ ‌داشته‌ ‌باشد‌، ‌‌‌شناخت‌ ‌مشتری‌ ‌یا‌ ‌همان ‌KYC است‌که ‌‌یکی‌ ‌دیگر‌ ‌از‌ چالش‌های‌ ‌کشور‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بلاک چین‌ میتواند‌ راه حل‌ ‌مناسبی‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌آن‌ ‌ارائه‌ ‌دهد.‌ ‌

‌یکی‌ ‌از‌‌ محدودیت‌های‌ ‌توسعه ‌IOT در‌ ‌کشور،‌ ‌امنیت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بلاک چین‌ میتواند‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌‌ به عنوان‌ ‌‌یک‌‌ ‌صنعتِ ‌‌کمکی‌ ‌در‌ ‌خدمت ‌‌‌ ‌IOT باشد.‌ ‌در‌ ‌زمینه‌ ‌احراز‌ ‌هویت‌ ‌و‌ ‌احراز‌ ‌هویت‌ ‌بین‌المللی‌ ‌و‌ ‌کنترل‌ ‌کیفیت ‌هم‌ ‌بلاک چین‌ ‌میتواند‌ ‌کاربردهای‌ ‌مختلفی‌ ‌در‌ ‌صنعت‌ ‌کشور‌ ‌داشته‌ ‌باشد. ‌‌در‌ بلاک چین‌های‌ ‌عمومی نیز‌ ‌نظرات‌ ‌بسیار‌ ‌زیاد‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌افراد‌‌ میتوانند‌‌ ایده‌های‌ ‌مختلفی‌ ‌داشته‌ ‌باشند‌ که‌ ‌در‌ ‌جایگاه‌های‌ ‌مختلف‌ ‌استفاده‌ می‌شوند‌ ‌و‌ ‌تبدیل‌ ‌به‌ ‌کسب و کار‌ ‌می‌شوند‌. بلاکچین‌های‌ ‌خصوصی‌ ‌نیز‌ میتواند‌ ‌در‌ حوزه‌های‌ ‌مختلفی‌ ‌ازجمله‌ ‌سلامت،‌ ‌هدفمندی‌‌ رایانه‌ها‌ ‌و‌ شفاف‌سازی‌ ‌نظام‌های‌ ‌پرداختی‌ ‌ایران‌ ‌مورد‌ ‌استفاده‌ ‌قرار‌ ‌بگیرند‌.

 


چه چالش‌هایی را در راه توسعه بلاک چین در ایران وجود دارد؟


‌صنعت‌ ‌بلاک چین‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌دو‌ ‌دسته کلی‌ ‌تقسیم‌ ‌کرد،‌ ‌بلاک چین‌های‌ ‌عمومی‌ ‌و‌ ‌خصوصی.

‌بلاکچین‌های‌ ‌خصوصی‌ ‌یا‌ ‌بلاکچین‌های‌ ‌سازمانی‌ ‌(enterprise blockchain) در‌ ‌داخل‌ ‌‌یک‌‌ ‌سازمان‌ ‌یا‌ ‌بین‌ ‌‌سازمان‌ها‌ ‌کاربرد‌ ‌دارند.‌ ‌‌با‌ ‌افزایش‌ ‌تعداد‌ ‌کاربران،‌ ‌ارزشمندی‌ تراکنش‌ها‌‌ ‌و‌ ریسک‌ ‌متقابل‌ ‌افزایش‌ ‌می‌یابد‌ ‌و‌ ‌بلاک چین‌ ‌اثر بخشتر‌ می‌شود‌ ‌که‌ ‌عموما‌ ‌در‌ ‌مورد‌ کسب‌ و کارهای‌ ‌بزرگ‌ ‌صدق‌ می‌کند‌. به طور‌ کلی‌‌ بلاک چین‌های‌ ‌سازمانی‌ ‌بین‌ سازمان‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌معنی‌دار‌ ‌می‌شوند.‌‌‌ ‌طبیعتا‌ ‌ایجاد‌ ‌‌یک‌‌ ‌استارتاپ‌ ‌برای‌ ‌ارائه‌ ‌محصول‌ ‌به‌ سازمان‌های‌ ‌بزرگ،‌ ‌چالش‌ ‌بزرگی‌ ‌در‌ ‌تمام‌ ‌دنیا‌ ‌محسوب‌ می‌شود‌. ‌‌ ‌اساسا‌ ‌اگر‌ ‌‌یک‌‌ ‌استارتاپ‌ ‌بخواهد‌ ‌با‌ ‌هدف‌ ‌ارائه‌ ‌محصول‌ ‌به‌‌ شرکت‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌شکل‌ ‌بگیرد‌ ‌و‌ ‌این‌ ‌شرکت‌ها‌ ‌بتوانند‌ ‌بدون‌ ‌شناخت‌ ‌کافی‌ ‌نسبت‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌فناوری‌ ‌جدید‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌اعتماد‌ ‌کنند،‌ ‌این‌ ‌چالش‌ ‌بزرگی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌تمام‌ ‌دنیا‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌. ‌‌‌اما‌ ‌با‌ ‌حمایت ‌شرکت‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌یا‌ ‌خریدن‌‌ استارتاپ‌های‌ ‌کوچک،‌ ‌روند‌ ‌بهتری‌ ‌شکل‌ میگیرد‌.

‌در‌ ‌ایران‌ ‌معمولا‌ ‌توسعه‌ ‌محصولات‌ ‌توسط‌ شرکت‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌شکل‌ ‌نیست،‌ ‌بنابراین‌ ‌اگر‌ ‌شرکت‌ها‌ ‌بخواهند‌ ‌وارد‌ ‌حوزه ‌‌(Business-to-business) ‌B2Bو‌ ‌بلاکچین‌‌ ‌سازمانی‌ ‌شوند،‌ ‌با‌ چالش‌های‌ ‌جدی‌ ‌ازجمله‌ ‌ارتباط ‌سازی،‌ ‌آشنا سازی‌ ‌مدیران‌ ‌با‌ ‌محصولات‌ ‌بلاک چینی‌ ‌و توسعه‌ ‌ نمونه‌ها‌ ‌و‌ ‌محصولات‌ ‌با‌ ‌هزینه‌ زیاد‌ ‌مواجه‌ ‌خواهند‌ ‌شد‌. ‌

چالش‌های بلاکچین‌های عمومی ‌متفاوت‌ ‌است،‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حالت‌ ‌توسعه‌ ‌محصول‌ ‌ساده‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌مسئله‌ ‌برقراری‌ ‌ارتباط‌ ‌با‌ ‌‌یک‌‌ ‌نهاد‌ ‌بزرگ‌ ‌مطرح‌ ‌نیست‌ ‌اما‌ ‌باید‌ ‌بتوانیم‌ ‌محصولی‌ ‌را‌ توسعه‌ ‌بدهیم‌ ‌که‌ ‌عموم‌ ‌مردم‌ ‌بتوانند‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌استفاده‌ ‌کنند.‌‌‌ ‌بسیاری‌ ‌از‌ ‌کسانی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حیطه‌ ‌کار‌ می‌کنند،‌ ‌صرفا ‌‌ ICOهایی‌ ‌را‌ راه اندازی‌ کرده‌اند‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌نهایت‌ ‌منجر‌ ‌به‌ هیچ ‌کسب ‌و کاری‌ ‌نشده‌ ‌است. ‌بخشی‌ ‌از چالش‌ ‌ایجاد‌ کسب و کار،‌ ‌مسائل‌ ‌فنی‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌اینکه‌ بلاک چین‌های‌ ‌عمومی‌ ‌به صورتی‌ ‌باشند‌ ‌که‌ ‌بتوانند‌ تراکنش‌های‌ ‌کافی‌ ‌و‌ ‌ظرفیت‌های‌ ‌کافی‌ ‌شبکه‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌کاربران‌ ‌فراهم‌ ‌کنند‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌لحاظ‌ ‌فنی‌ ‌هزینه‌ ‌تراکنش‌ها‌‌ ‌پایین‌ ‌باشد‌‌‌ ‌و‌ ‌بتوانند‌ ‌با‌ سیستم‌های‌ ‌فعلی‌ ‌منطبق‌ ‌بشوند‌ ‌و‌‌ به سادگی‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌استفاده‌ ‌کنند‌ ‌و‌ ‌تجربه‌ ‌کاربری‌ ‌سخت‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌کاربران‌ ‌ایجاد‌ ‌نکند‌.

‌به‌ ‌لحاظ‌ مدل‌های‌ ‌درآمدزایی‌ چالش‌های‌ ‌جدی‌ ‌دارند،‌ ‌اساسا‌ ‌بلاک چین‌ ‌آمده‌ ‌است‌ ‌تا‌ قدرت‌های‌ ‌مرکزی‌ ‌را‌ ‌تا‌ ‌حدی‌‌ منعطف‌تر‌ ‌و‌ ‌توزیع‌ ‌پذیرتر‌ ‌کند‌. ‌‌طبیعتا‌ ‌ایجاد‌ ‌‌یک‌‌ ‌مدل‌ کسب و کاری‌ جذاب‌تر‌ ‌نسبت‌ ‌به‌ سیستم‌های‌ ‌متمرکز‌ ‌برای‌ سرمایه گذار،‌ ‌آسان‌ ‌نیست.‌ ‌‌‌مسئله‌ ‌نهایی،‌ ‌انطباق‌ کسب و کارهای‌ ‌ایجاد‌ ‌شده‌ ‌با‌ ‌مسائل‌ ‌رگولاتوری‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌چالش‌ ‌جدی‌ ‌محسوب‌ می‌شود‌ ‌و‌ ‌ایجاد‌ ‌کردن‌ ‌آن‌ ‌مسائل‌ ‌خودش‌ ‌را‌ ‌دارد.‌ به طور‌ ‌مثال‌ ‌خیلی‌ ‌از‌ ‌کاربردهایی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌حوزه‌ ‌بلاک چین‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌وجود‌ ‌دارد،‌ کاربردهای‌ ‌حوزه‌ ‌فین‌ ‌تک‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌هم اکنون‌ ‌رگولاتوری‌ ‌دقیق‌ ‌و‌ ‌مشخصی‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌وجود‌ ‌ندارد‌ ‌که‌ ‌بتواند‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌برای‌ راه اندازی‌ کسب و کارهای‌ ‌خود‌ ‌هدایت‌ ‌کند.

البته‌ ‌‌این ‌نکته‌ ‌را‌ باید یادآور شد ‌که‌ ‌شاید‌ ‌مقداری‌ ‌بدبینانه‌‌ به نظر‌ ‌بیاید،‌ ‌اما‌ ‌بخشی‌ ‌از‌ ‌واقعیت‌ ‌است‌. ‌‌ ‌فناوری‌ ‌بلاک چین‌ ‌تغییر‌ ‌سبک‌ ‌و‌ ‌پارادایم‌ ‌فکری‌ ‌در‌ ‌حوزه‌ ‌حکمرانی‌ ‌ایجاد‌ می‌کند.‌‌‌ ‌این‌ ‌پارادایم‌ جدید‌ ‌به‌ ‌فعالان‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌هشدار‌ می‌دهد‌ که‌ ‌قرار‌ ‌است‌ ‌جایگاه‌ ‌کنترلی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌دست‌ ‌بدهند.‌ مثلا‌ ‌در‌ ‌حوزه‌ ‌بانکی‌ ‌موفقیت‌ ‌نهایی‌ ‌بلاک چین‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌دیگر‌ ‌بانکی‌ ‌وجود‌ ‌نداشته‌ ‌باشد،‌ ‌‌‌پس‌ ‌نوعی‌ ‌تعارض‌ ‌منافع‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌میان‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌مانع‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌صنعت‌ ‌بانکداری،‌ ‌بلاکچین‌ ‌را‌ ‌تا‌ ‌انتها‌ ‌توسعه‌ ‌دهد.‌ ‌‌‌مشکل‌ ‌آنها‌ ‌‌یک‌‌‌کلمه‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌آن‌ ‌اینکه‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌از‌ ‌دست‌ ‌دادن‌‌"کنترل"‌ ‌خود‌ ‌بر‌ ‌امور‌ ‌هستند.‌ ‌در همین راستا ممکن است با سوالات کلیدی زیر روبرو شویم:

آیا‌ ‌سازمان‌ها واقعا‌ ‌به‌ ‌بلاک چین‌ ‌نیاز‌ ‌دارند؟‌ ‌

کدام‌یک‌‌ ‌از‌ ‌شرکت‌های‌ ‌بزرگ‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌و‌ ‌حتی‌ ‌نهادهایی‌ ‌که‌ ‌متولی‌ ‌در‌بخش‌های‌ ‌مختلف‌ ‌هستند‌ شفافیت‌ ‌را‌ ‌واقعا‌ ‌قبول‌ ‌دارند؟‌ ‌آیا‌ ‌بانک‌ ‌مرکزی‌ ‌علاقه‌ای‌ ‌به‌ ‌از‌ ‌دست‌ ‌دادن‌ ‌اتاق‌ پایاپای‌ ‌دارد؟‌ ‌آیا‌ پی‌ اس پی‌ها میپذیرند‌ ‌که‌ ‌انحصار‌ ‌برداشته‌ ‌شود‌ ‌و‌ ‌تعداد‌ ‌آنها‌ ‌افزایش‌ ‌یابد؟‌ ‌این‌ ‌تعارض‌ ‌منافع بزرگترین‌ ‌مانع‌ ‌برای‌ ‌توسعه‌ ‌بلاک چین‌ ‌است‌.‌ ارتباط این صنعت در داخل کشور با بازیگران بین‌المللی چگونه است؟

متأسفانه‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌اصلا‌ ‌قوی‌ ‌نیستیم،‌ ‌نکته‌ ‌جذاب‌ ‌این‌ ‌فناوری،‌ ‌منبع‌ ‌باز‌ ‌بودن‌ ‌آن‌ ‌است.‌ ‌اساس‌ ‌این‌ ‌فناوری‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌توزیع‌ ‌شده‌ ‌است،‌ ‌بنابراین‌ ‌باید‌ ‌منبع‌ ‌باز‌ ‌باشد‌ ‌و‌ ‌همه‌ ‌افراد‌ ‌در‌ ‌سراسر‌ ‌دنیا‌ ‌می‌توانند‌ ‌محصولات‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌توسعه‌ ‌دهند.‌ ‌‌حجم‌ ‌زیادی‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌دانش‌ ‌در‌ ‌فروم‌ها‌ ‌و‌ ‌ارتباط‌ ‌بین‌ ‌افراد‌ ‌شکل‌ ‌گرفته‌ ‌است.‌ ‌‌‌متأسفانه‌ ‌ما‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌خیلی‌ ‌قوی‌ ‌نیستیم‌، ‌‌در‌ ‌حوزه‌ بلاکچین‌های‌ ‌عمومی‌ دانشگاه‌ها‌‌ میتوانند‌ ‌نقش‌ عمده‌ای‌ ‌داشته‌ ‌باشند‌ ‌اما‌ ‌ارتباطات‌ ‌بین‌ ‌المللی‌ ‌گسترده‌ ‌ای‌ ‌ندارند.

‌‌انجمن‌های‌ ‌داخلی‌ ‌نیز‌ ‌ارتباط‌ ‌بین‌ ‌المللی‌ ‌قوی‌ ‌ندارند‌ ‌‌و مشکلات‌ ‌زیادی‌ ‌ازجمله‌ ‌تحریم،‌ ‌مانع‌ ‌ورود‌ افراد‌ برجسته این حوزه ‌به‌ ‌ایران‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌ما‌ ‌نمی‌توانیم‌ ‌از‌ ‌اکثر‌ ‌آنها را‌ ‌برای‌ ‌سمینارها‌ ‌دعوت‌ کنیم.‌ ‌این‌ ‌امر‌ ‌نقطه‌ ‌ضعف‌ ‌بزرگی‌ ‌برای‌ ‌ما‌ ‌محسوب‌ ‌می‌شود،‌ زیرا‌ ‌برای‌ ‌توسعه‌ ‌دانش‌ ‌و‌ ‌صنعت،‌ ‌نیاز‌ ‌به‌ ‌برگزاری‌ ‌سمینارها‌ ‌و‌ ‌همایش‌های‌ ‌بین ‌المللی‌ ‌داریم‌ ‌تا‌ ‌افراد‌ ‌فنی‌ ‌و‌ ‌سرمایه‌ ‌گذاران‌ ‌دیگر‌ ‌بتوانند‌ ‌با‌ ‌اکوسیستم‌ ‌ایران‌ ‌آشنا‌ ‌بشوند‌ ‌و‌ ‌کمک‌ ‌به‌ ‌ایجاد‌ ‌اکوسیستم‌ ‌در‌ ‌ایران‌ ‌بکنند‌ ‌و‌ ‌ارتباطات‌ ‌مؤثری‌ ‌از‌ ‌نظر‌ ‌علمی،‌ ‌مالی،‌ ‌فنی‌ ‌و‌ ‌کاری‌ ‌ایجاد‌ ‌شود‌ ‌که‌ ‌متأسفانه‌ ‌هم اکنون‌ ‌به‌ ‌اندازه‌ ‌کافی‌ ‌وجود‌ ‌ندارد‌.‌

در‌ ‌زمینه‌ ‌بلاکچین‌های‌ ‌سازمانی‌ ‌نیز،‌ ‌شیوه‌ ‌موفق‌ ‌دنیا‌ ‌تشکیل‌کنسرسیوم‌ها‌ست‌ ‌که‌ ‌برای‌ ‌توسعه‌ ‌کاربردهای‌ ‌مختلف‌ ‌بلاکچین‌ ‌شکل‌ ‌گرفته‌ ‌است،‌ ‌متأسفانه‌ ‌خیلی‌ ‌از‌ ‌کنسرسیوم‌ها‌ ‌هم ‌اکنون‌ ‌ایران‌ ‌را‌ ‌نمی‌پذیرند.‌ ‌‌به عنوان ‌مثال‌ ‌ما‌ نمیتوانیم‌ ‌عضو‌ ‌ریپل‌ ‌یا‌ ‌استلار‌ ‌باشیم،‌‌‌ ‌اما‌ ‌با‌ ‌تلاش‌ ‌شرکت‌ها‌ میتوانیم‌ ‌حداقل‌ ‌عضو‌ ‌برخی‌ ‌از‌ ‌کنسرسیوم‌‌هایی‌ ‌که‌ ‌کارکردهای‌ ‌علمی‌ ‌دارند،‌ ‌بشویم. در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌هم‌ ‌تلاش‌های‌ ‌خوبی‌ ‌شکل‌ ‌نگرفته‌ ‌است،‌ ‌‌به ‌نظر‌ ‌می‌‌آید‌ ‌ما‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌خیلی‌ ‌غافل‌ ‌بود‌ه‌ایم‌ ‌و کارهای‌ ‌لازم‌ ‌را‌ ‌انجام‌ ‌ندادیم‌ که‌ ‌طبیعتا‌ ‌باعث‌ ‌افزایش‌ ‌هزینه‌ ‌توسعه‌ ‌دانش‌ ‌فنی‌ ‌در‌ ‌کشور‌ می‌شود‌ ‌و‌ ‌دسترسی‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌بازار‌ ‌سرمایه‌ ‌بین‌ ‌المللی‌ ‌محدود‌ می‌کند.

 

بیشتر بخوانید:

سناریوهای مختلف برای آینده ارزهای دیجیتال

آینده بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در ایران

چالش های تنظیم مقررات بیت کوین و ارزهای دیجیتال

بلاک چین و بازتعریف اعتماد سیاسی

رمز ارز ملی – نگاهی تحلیلی به ریال رمزینه

فناوری بلاک چین و بانکداری

بلاک چین و مبارزه با پول شویی


منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین


آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس

 

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین