آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

گزارش‌گری مالی بیت‌کوین

گزارشگری مالی بیت کوین

 

نياز است تا حسابداری همسو با تغييرات محيط کسب وکار پویایی اطلاعاتی خود را حفظ کرده و بی‌تفاوت از کنار مسائل و پدیده‌های نوظهور محيط اقتصادی و اجتماعی عبور نکرده و در راستای ارائه‌ی منصفانه‌ی آن ها در گزارشگری مالی پيشرو باشد. یکی از مسائل بدیع و نوظهور کنونی محيط اقتصادی جهانی رشد سریع پدیده‌ی‌ ارزهای دیجيتالی خصوصاً بيت کوین است که روزبه روز بر حجم معاملات و مبادلات مبتنی بر این گونه ارزها افزوده می‌شود. با توجه به رشد روزافزون استفاده از ارزهای دیجيتال، الزامات حسابداری باید به نحوی باشد تا جنبه‌های گزارشگری مالی این مسأله را به خوبی پوشش دهد. امروزه استانداردهای حسابداری نسبت به پدیده‌ی ارزهای دیجيتال چندان شفاف نيست. بنابراین این ضرورت حس می‌شود که استانداردگذاران حسابداری مرزهای استانداردهای گزارشگری مالی را به طور مستمر توسعه دهند تا مسائل نوظهوری از قبيل ارزهای دیجيتال به نقض اصل افشای کامل منجر نشوند.

 به منظور جلوگيری از این موضوع نياز است تا محتوای اقتصادی و ماهيت بيت کوین توسط پژوهشگران حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الزامات گزارشگری آن توسط استانداردگذاران تعيين شود تا با انعکاس صحيح و قابل مقایسه اطلاعات مرتبط با ارزهای دیجيتال در صورت‌های مالی استفاده‌کنندگان، بتوانند درک مناسبی از تأثير این اقلام در وضعيت مالی و عملکرد و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری داشته باشند. آنچه در این نوشتار به اختصار به بحث گذاشته خواهد شد مقدمه‌ای درباره‌ی معرفی موضوع و پس از آن ابهامات موجود در حوزه‌ی گزارشگری مالی ارزهای دیجيتال نظير بيت کوین خواهد بود.

 


بیت کوین، ارز دیجیتال و بلاک چین


 بيت کوین اولين پول دیجيتال ساخته شده به صورت غيرمتمرکز بوده و نشانه‌ی موفقيت فن‌آوری در حوزه‌ی پولی و مالی است. غيرمتمرکز بودن به عنوان یکی از ویژگی‌های نوآورانه‌ی بيت کوین به این معنی است که سرور متمرکزی که بيت کوین در آن در حال اجرا باشد، وجود ندارد. بيت کوین ارزی دیجيتال و غيرمتمرکز است به این معنا که هيچ شخص یــا نهادی در پس آن نبوده و آن را حمایت یا کنترل نمی‌کند. همچنين بيت کوین توسط کالاهای فيزیکی همانند کالاهای گرانبها حمایت نمی‌شود.

در گزارش مرکز تحقيقات کنگره‌ی آمریکا عنوان شده که بيت کوین یک ارز دیجيتال نظير به نظير و متن باز است. نظام پرداختی بيت کوین یک سامانه‌ی خصوصی است، اما هيچ مؤسسه‌ی مالی سنتی متعارفی در تراکنش‌ها وجود ندارد. برخلاف ارزهای دیجيتال اوليه که یک شخص یا موجودیت مرکزی داشتند، نظام بيت کوین کاملا غيرمتمرکز است و همه‌ی تراکنش‌ها توسط کاربران نظام پرداخت بيت کوین انجام می شود. بيت کوین موضوع پيچيده‌ای است که رمزنگاری، مهندسی نرم‌افزار و اقتصاد را در هم آميخته و پوشش داده است. بيت کوین‌ها نمونه‌ای از دارایی‌های دیجيتالی هستند. دارایی دیجيتال، نوعی دارایی است که مالکيت آن به صورت دیجيتالی ثبت شده و صاحبان آنها به طور مستقيم آنها را از طریق کليدهای خصوصی کنترل می‌کنند. پایگاه داده‌ی توزیع شده‌ی بيت کوین، بلاک چین یا زنجيره‌ی بلوکی ناميده می‌شود.

تراکنش‌ها تقریباً در هر ده دقيقه در بلوک‌هایی متشکل از تراکنش‌ها پروژه بندی می‌شوند. این بلوک‌ها حاوی تراکنش‌ها یکی پس از دیگری در زنجيرهای از بلوک‌ها، که زنجيره‌ی بلوکی ناميده می‌شوند، ثبت می‌گردد. ارتباط بين بلوک‌ها را اتصال‌های رمزنگاری شده تشکيل می‌دهند. از آنجاکه موضوع محوری اینجا بررسی موضوع فوق از منظر گزارشگری مالی است، در بخش تعاریف و توضيح بيت کوین، ارز و دارایی‌های دیجيتال به همين ميزان اکتفا می‌شود.

 


بررسی بیت کوین از منظر گزارشگری مالی و حسابداری


یکی از موضوعاتی که فقدان آن در حوزه‌ی مقالات و نوشتارهای مربوط به حوزه‌ی ارزهای دیجيتال به شدت حس می‌شود، پرداختن به جنبه‌ی حسابداری و گزارشگری مالی بيت کوین است و از اینرو در این بخش به این جنبه پرداخته‌ایم. در پاسخ به این پرسش که بيت کوین در کدام یک از سرفصل‌های صورت‌های مالی اساسی منعکس خواهد شد، احتمالاً اولين گزینه‌ای که به ذهن متبادر خواهد شد این است که چون بيت کوین پول است، پس در سرفصل نقد خواهد بود.  طبق نظر آسموندسون و اونر، پول، به طور خلاصه، می‌تواند هر چيزی باشد که به عنوان یکی از موارد زیر به کار رود :

الف) ذخيره‌ی ارزش به این معنی که مردم می‌توانند آن را ذخيره و بعد از آن استفاده کنند، خرید خود را در طول زمان هموار سازند.

ب) واحد حساب، یعنی یک پایه و اساس مشترک برای قيمت‌ها فراهم می‌کند؛

ج) ابزار دادوستد یا وسيله‌ی مبادله، چيزی که مردم می‌توانند از آن برای خرید و فروش با یکدیگر استفاده کنند.

 

از آنجاکه بيت کوین نوسان قیمت بالایی دارد، نمی‌تواند وسيله‌ی مناسبی برای ذخيره‌ی ارزش باشد. همچنين عموم کالاها بر اساس بيت کوین قيمت‌گذاری نمی‌شوند. از طرفی، بيت کوین به اندازه‌ای فراگير نشده است که به یک ابزار رایج برای دادوستد تبدیل شود. بنابراین امروزه بيت کوین و ارزهای دیجيتال هيچکدام از شروط سه گانه‌ی پول مورد نظر آسموندسون و اونر را احراز نمی‌کنند. از طرف دیگر، گزینه‌ی بعدی معادل نقد بودن بيت کوین است. طبق استاندارد بين‌المللی یکی از شروط معادل نقد بودن، ناچيز بودن ریسک تغيير در ارزش است. از آنجا که قيمت بيت کوین نوسان قیمت بالایید دارد، نمی‌تواند معادل نقد باشد. با توجه به این که بسياری از افراد به بيت کوین از جنبه‌ی سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، گزینه‌ی بعدی سرفصل ابزارهای مالی است.

طبق تعریف مندرج در استاندارد بين‌المللی ابزار مالی، قراردادی است که برای یک واحد تجاری دارایی مالی برای واحد تجاری دیگر بدهی مالی یا ابزار مالکانه ایجاد می‌کند. بيت کوین حق قراردادی دریافت وجه نقد یا سایر دارایی مالی و تعهد قراردادی به پرداخت وجه نقد و سایر دارایی‌های مالی هيچ واحد تجاری نيست. پس بيت کوین نمی‌تواند تعریف ابزار مالی را احراز کند.

همانطور که ملاحظه می‌شود، بيت کوین با تعاریف سرفصل‌هایی که انتظار می‌رود با آنها منطبق باشد، همخوانی چندانی ندارد. اما دو سرفصل دارایی نامشهود و موجودی کالا می‌تواند بسته به شرایط تا حدی پوشش‌دهنده‌ی بخش طبقه‌بندی بيت کوین باشد. با اینحال، این طبقه‌بندی نمی‌تواند به پوشش جنبــه‌ی اندازه‌گيری و ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بيت کوین منجر شود.

در مجموع می‌توان گفت ظهور پدیده‌هایی همچون ارزهای دیجیتال در عرصه‌ی اقتصاد جهانی این پتانسيل را دارد تا به تعدیل و اصلاح استانداردهای حسابداری جهت رفــع خلأهای موجود منجر شود.

 

بیشتر بخوانید:

چرا نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال زیاد است؟

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

دلار یا بیت کوین؟ در کدام سرمایه گذاری کنیم؟

علت افزایش قیمت بیتکوین در سال 2017 چه بود؟

انفجار قیمت بیت کوین دوباره آغاز می شود؟

آموزش خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال

 


منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین


آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین